Mirna

Prijava na portal

Občinski svet

Občinski svet Občine Mirna šteje devet članov, ki so izvoljeni po večinskem volilnem sistemu, in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V tekočem mandatu občinski svet sestavljajo: Janez BRAČKO, Irena DIM, Igor KAŠIČ, Barica KRALJEVSKI, Jure NOVAK, Zoran REMIC, Peter SMOLE, Vojko STRMOLE in Jožko TOMŠIČ.

Občinski svet sprejema statut občine in poslovnik občinskega sveta, ki določata tudi naloge in pristojnosti članov in članic. Prav tako sprejema odloke in druge predpise občine ter mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

Člani in članice občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno in ne morejo biti hkrati tudi župani (lahko pa je podžupan-ja), člani nadzornega odbora, zaposleni v občinski upravi, hkrati pa je članstvo v občinskem svetu nezdružljivo še z nekaterimi drugimi funkcijami, ki jih določa zakon. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Župan predstavlja občinski svet, sklicuje (najmanj štirikrat letno) in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovati. Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z javnim galsovanjem z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugače. Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu se obvesti tudi medije.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

MANDAT 2011-2014:  Janez BRAČKO, Milena DRČAR, Andreja ERAZEM, Barica KRALJEVSKI, Anica MARINČIČ, Jože NOVAK, Zoran REMIC, Peter SMOLE in Stanko TOMŠIČ.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu   Več o tem
64M